Vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp
Thứ Năm - 30/03/2017 04:10 CH

Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công; các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.
        Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý, kiểm tra
 về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp. 
         Ban qu
ản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.


.NSEZ
Các tin khác