Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Cơ cấu Tổ chức
Thứ Tư - 16/12/2020 02:03 CH

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Ban quản lý:

          - Ban quản lý có Trưởng Ban và không quá 03 Phó Trưởng Ban.

         - Trưởng Ban quản lý là người đứng đầu Ban quản lý, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của Khu kinh tế và các Khu công nghiệp; phối hợp với người đứng đầu các Sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý.

          - Phó Trưởng Ban quản lý là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban quản lý.

          - Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

          - Văn phòng.

          - Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động.

          - Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

          - Phòng Quản lý Quy hoạch.

          - Phòng Quản lý Xây dựng.

          - Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

          - Phòng Quản lý Đầu tư.

          Văn phòng có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng; các phòng có Trưởng phòng và các phó Trưởng phòng. Văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ từ 07 đến 09 biên chế được bố trí 01  Phó Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ và văn phòng có từ 10 biên chế trở lên.

          Việc bổ nhiễm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó chánh văn phòng thuộc Ban quản lý thực hiện theo các quy định của pháp luật và quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của UBND tỉnh.

          c) Văn phòng đại diện:

          - Văn phòng đại diện tại thành phố Thanh Hóa.

          - Văn phòng đại diện tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

          - Văn phòng đại diện tại Khu công nghiệp Lam Sơn, Sao Vàng.

          Văn phòng đại diện có Trưởng Văn phòng và các Phó Trưởng Văn phòng, số lượng cấp phó thực hiện như quy định đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Văn phòng, Phó Trưởng Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân
Hải Anh.NSEZ
Các tin khác