Nằm trong vùng Bắc Trung Bộ , tỉnh Thanh Hoá đang có xu thế phát triển kinh tế - xã hội năng động và toàn diện, đặc biệt ưu tiên phát triển công nghiệp nhằm chuyển đổi các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Đô thị Bãi Trành trong quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ được xác định là trung tâm và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trung du miền nói với tính chất là đô thị công nghiệp – thương mại, dịch vụ – du lịch. Khu công nghiệp Bãi Trành đã được khẳng định trong quy hoạch Đô thị Bãi Trành.
Chi tiết