Quy trình thực hiện dự án đầu tư
Thứ Năm - 02/10/2014 08:59 SA

1. Đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN, dự án đầu tư khu đô thị, dự án đầu tư khu dịch vụ và dự án phát triển nhà ở


emoticon


2. Đối với các Dự án đầu tư tại khu chức năng chưa có nhà đầu tư hạ tầng (không bao gồm các DA thuộc nhóm 1)

emoticon

3. Đối với các Dự án đầu tư tại khu chức năng đã có nhà đầu tư hạ tầng


emoticon