Chính sách ưu đãi đầu tư
Thứ Ba - 07/10/2014 09:29 SA

1. Giá thuê đất, thuê mặt nước: Giá thuê đất, thuê mặt nước theo khung giá quy định của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành và ổn định trong nhiều năm.

            Thời gian thuê tối đa 70 năm, hết thời hạn trên có thể gia hạn nếu nhà đầu tư có nhu cầu.

2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước:

            2.1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản; miễn từ 11 đến 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tuỳ theo lĩnh vực ngành nghề dự án.

            2.2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

3.1. KKT Nghi Sơn: Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm,  miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

   3.2. Đối với các dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ (đáp ứng tiêu chí theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng bằng thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới.

4. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

            Tuỳ theo từng lĩnh vực ngành nghề dự án mà Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi:

            - Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ phục vụ dự án đầu tư, phương tiện đưa đón công nhân...

            - Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

5. Thuế thu nhập cá nhân

            Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKT.

6. Các chính sách khác

            6.1.  Chính sách về giá:

            Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hoá, dịch vụ và tiền thuê đất cho các nhà đầu tư là các tổ chức và cá nhân, không phân biệt trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KKT Nghi Sơn.

            6.2.  Chuyển lỗ:

            Nhà đầu tư sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm.

            6.3.  Khấu hao tài sản cố định:

            Dự án đầu tư trong KKT Nghi Sơn được áp dụng khấu hao tài sản nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản.

7. Chính sách hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa đối với dự án đầu tư tại các KCN số 3, 4, 5 - KKT Nghi Sơn:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10% chi phí san lấp trên cơ sở hồ sơ quyết toán được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn thẩm định. Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/01 ha.