Quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thứ Hai - 11/07/2016 09:23 SA
Ngày 04 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND về Quy định ký quỹ bảo đảm và cam kết tiến độ thực hiên dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 
Ngày 04 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND về Quy định ký quỹ bảo đảm và cam kết tiến độ thực hiên dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo quy định này, nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau:

a. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

b. Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

c. Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quuy định tại Giaays chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

d. Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

e. Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu. Công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.

Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở bản cam kết thực hiện dự án được ký kết giữa nhà đầu tư và cơ quan ký bản cam kết thực hiện một số dự án quy định. Khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhà đầu tư phải ký bản cam kết thực hiện dự án bao gồm: nội dung ký quỹ và cam kết tiến độ, làm cơ sở để theo dõi tình hình triển khai dự án và xử lý nếu vi phạm nội dung đã cam kết. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần. Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%; phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%  và phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.
Xem chi tiết Quyết định 2344/2016/QĐ-UBND tại đây --> QD2344.PDF

Anh Hải-NSEZ