Ngày 04 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND về Quy định ký quỹ bảo đảm và cam kết tiến độ thực hiên dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chi tiết
Các dự án trong Danh mục dự án kêu gọi vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020
Chi tiết
Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chi tiết
[Trang trước]  [Trang sau]