Danh mục Tài liệu ôn thi công chức Hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa 2019
Thứ Sáu - 06/12/2019 09:19 SA
Danh mục Tài liệu Nghiệp vụ chuyên ngành ôn thi Công chức Hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa 2019:
1. Nghị định quy định về KCN, KKT: 82.signed.pdf
2. Quy chế Làm việc của Ban: QD09QuychelamvieccuaBan.pdf
3. Chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn thuộc Ban: QD47ChucnangnhiemvuphongchuyenmoncuaBan.pdf
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ban: QD279Chucnang,nhiemvu,cocautochucBan.pdf
5. Quyết định ban hành quy chế hoạt động của KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa: QD28TTG.DOC
6. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế hoạt động của KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: 18.signed.pdf
7. Quyết định phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa: 1699.signed.pdf
HẢI ANH-NSEZ