Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Danh mục Thủ tục hành chính của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa
Thứ Tư - 11/03/2020 08:20 SA

Mã số/ xem chi tiết bấm giữ  Ctrl + click chuột vào mã số

Tên Thủ tục

Cơ quan ban hành

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1.007984

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ).

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Quản lý hoạt động xây dựng

1.007983

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ).

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Quản lý hoạt động xây dựng

1.007982

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ).

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Quản lý hoạt động xây dựng

1.007981

Cấp giấy phép di dời đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ).

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Quản lý hoạt động xây dựng

1.007980

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ).

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

 

1.007979

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ).

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Quản lý hoạt động xây dựng

1.007250

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).

UBND tỉnh Thanh Hoá

Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp; Sở Công thương

Quản lý hoạt động xây dựng

 

 

 

1.007249

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).

UBND tỉnh Thanh Hoá

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp; Sở Công thương

Quản lý hoạt động xây dựng

1.004200.000.00.00.H56

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (TTHC cấp tỉnh)

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Môi trường

1.004129.000.00.00.H56

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (TTHC cấp tỉnh)

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Môi trường

3.000020.000.00.00.H56

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Quản lý công sản

1.005413.000.00.00.H56

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Quản lý công sản

3.000019.000.00.00.H56

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Quản lý công sản

2.000844.000.00.00.H56

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QLDA ĐTXD KV KKT Nghi Sơn và các KCN

Đầu tư tại Việt nam

2.001013.000.00.00.H56

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.002387.000.00.00.H56

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001028.000.00.00.H56

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.002430.000.00.00.H56

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001042.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001637.000.00.00.H56

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.003928.000.00.00.H56

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001693.000.00.00.H56

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001698.000.00.00.H56

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.004668.000.00.00.H56

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001906.000.00.00.H56

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001911.000.00.00.H56

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.005382.000.00.00.H56

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) _BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.005383.000.00.00.H56

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư _BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.006538

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

1.007159

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Môi trường

1.007156

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Môi trường

1.007148

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Môi trường

1.004141.000.00.00.H56

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Môi trường

1.004356.000.00.00.H56

 

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Môi trường

1.005741.000.00.00.H56

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

 

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Môi trường

1.007204

Thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác)

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Việc làm

1.007198

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác)

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Việc làm

1.007193

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác)

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý khu kinh tế

Việc làm

2.000327.000.00.00.H56

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Thương mại quốc tế

2.000347.000.00.00.H56

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Thương mại quốc tế

2.000314.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Thương mại quốc tế

2.000450.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Thương mại quốc tế

2.000063.000.00.00.H56

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Thương mại quốc tế

1.006796

Thủ tục thực hiện chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001602.000.00.00.H56

Chuyển nhượng dự án đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001572.000.00.00.H56

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001511.000.00.00.H56

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.003343.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.002365.000.00.00.H56

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.008385.000.00.00.H56

 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

 

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.007252

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điêu 25, Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)

UBND tỉnh Thanh Hoá

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp; Sở Công thương

Quản lý hoạt động xây dựng

1.008432.000.00.00.H56

Cung cấp thong tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Quy hoạch Xây dựng

2.001572.000.00.00.H56

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001511.000.00.00.H56

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.003343.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.003285.000.00.00.H56

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.003255.000.00.00.H56

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.003152.000.00.00.H56

Giãn tiến độ đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.003071.000.00.00.H56

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001067.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001051.000.00.00.H56

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

2.001042.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.002365.000.00.00.H56

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL

UBND tỉnh Thanh Hoá

Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp

Đầu tư tại Việt nam

1.007163

Hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hoá

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu kinh tế

Đầu tư tại Việt nam

1.007165

Hoàn trả tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hoá

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu kinh tế

Đầu tư tại Việt nam

 

Hải Anh. NSEZ
Các tin khác