Quyết tâm đẩy mạnh Ứng dụng CNTT trong hoạt động tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN
Thứ Ba - 02/06/2020 04:51 CH
(NSEZ Portal) - Ngày 17/4/2020, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 926/KH-BQLKKTNS&KCN Triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và xây dựng phòng họp không giấy E-cabinet tại Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp ban hành Kế hoạch triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và xây dựng phòng họp không giấy E-cabinet tại Ban

 

 

emoticon

 

Ảnh:  Toàn cảnh hội nghị giao ban sử dụng công nghệ Ecabinet phòng họp không giấy tại Ban

 

Kế hoạch nhằm ứng dụng CNTT trong hoạt động tại cơ quan, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, công sở điện tử; xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử; tin học hóa, triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; Kế hoạch cũng nêu rõ mục tiêu:

          - Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đáp ứng sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tập trung, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng giữa các đơn vị trực thuộc Ban.

           - Phấn đấu 100% lãnh đạo Ban thực hiện ký số văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử; song hành cung cấp hồ sơ giấy để Lãnh đạo Ban xem xét, giải quyết công việc trước ngày 20/5/2020.

           - Cán bộ, công chức, viên chức tạo lập hồ sơ điện tử và xử lý công việc trên môi trường điện tử phấn đấu 100% hồ sơ công việc của Ban xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật);

          - Tiếp tục việc tăng cường xử lý thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

            - Triển khai ứng dụng giải pháp phòng họp không giấy (e-Cabinet) phục vụ các hội nghị do UBND tỉnh, do Ban tổ chức.
   emoticon

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Thi, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN điều hành hội nghị

Công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trọng tâm, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo và CBCC các phòng chuyên môn, đơn vị, thay đổi cơ bản thói quen làm việc theo hình thức hành chính, từ giấy tờ sang chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành công việc.

Hạ tầng, các ứng dụng CNTT đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo gửi nhận văn bản điện tử liên thông các cấp, góp phần công khai, minh bạch, nhanh chóng trong điều hành xử lý, tiết kiệm chi phí hành chính; công tác đảm bảo an toàn thông tin được đảm bảo 24/7.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiêp ngày càng tốt hơn. Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, công khai, minh bạch, trong giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước; tạo thuận lợi mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức và doanh nghệp khi thực hiện các TTHC. 
Nâng cao các chỉ số cạnh tranh PCI, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (ICT Index) trên địa bàn tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Ban, quyết tâm đi đầu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan và cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đã được UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương./.

 

 

Hải Anh. NSEZ