Triển khai các Công điện, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Thứ Hai - 17/08/2020 02:54 CH
Ngày 29/7/2020, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN ban hành Văn bản số 2129/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về triển khai một số nội dung của Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về  việc tăng cường thực hiện các bienej pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Công văn số 2187/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ ngày 04/8/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Xem chi tiết các văn bản tại đây: CONGDIENSO16-UBNDTINH.pdf ; TrienKhaiCongDienso16-UBNDngay29-7-2020(29.07.2020_16h43p31)_signed(1).pdf
CT22.pdfTrienKhaiChithiso22-UBND.pdf

Hải Anh.NSEZ