Triển khai chiến dịch "Rà quét và xử lý mã độc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020"
Thứ Hai - 05/10/2020 03:37 CH
(NSEZ) - Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và công văn số 1735/STTTT-CNTT ngày 29/9/2020 về việc triển khai chiến dịch "Rà quét và xử lý mã độc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020".

Để chủ động phòng, chống lây nhiễm mã độc, đảm bảo kết nối mạng an toàn, tin cậy tại cơ quan nhằm góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh và nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trưởng Ban yêu cầu triển khai các nội dung sau:

          1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh; công văn số 1735/STTTT-CNTT ngày 29/9/2020 về việc triển khai chiến dịch "Rà quét và xử lý mã độc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020". Tổ chức triển khai chiến dịch "Rà quét xử lý mã độc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020" tại phòng chuyên môn, đơn vị mình tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendich2020; tải về và sử dụng các công cụ hỗ trợ xử lý mã độc cho các máy tính cá nhân, thiết bị thông minh của cá nhân, đơn vị mình. (theo hướng dẫn chi tiết ở Phụ lục 01 kèm theo). Thực hiện cài đặt và hoàn thành việc rà quét, xử lý mã độc cho các máy tính, thiết bị thông minh của phòng, đơn vị mình tổng hợp báo cáo kết quả triển khai gửi về Văn phòng xong trước ngày 10/10/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. (Theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo)

          2. Tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị phát động phong trào tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ quan chủ động hưởng ứng tham gia chiến dịch.        

  1.            3. Giao Văn phòng là đầu mối và hỗ trợ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai chiến dịch.

          Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, đ�� nghị  liên hệ với đồng chí Hải - Văn phòng (điện thoại: 0972.52.52.25).

          Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Hướng dẫn chi tiết tại đây :

PhuluckemtheoCVraquetmadoc.pdf

Hải Anh-NSEZ