Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư
Thứ Ba - 30/03/2021 11:34 SA
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 25/3/2021 cTrưởng Ban qun lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp vvic phê duyt kết qutrúng tuyn viên chc ti Trung tâm Qun lý Htầng, Môi trường và Htrợ đầu tư.
Hội đồng tuyn dng viên chc làm vic ti Trung tâm Qun lý Htng, Môi trường và Htrợ đầu tư thông báo như sau:
1. Công nhn kết qutrúng tuyn viên chc làm vic ti Trung tâm Qun lý Htầng, Môi trường và Htrợ đầu tư đối với 26 trường hp.
Xem chi tiết thông báo và Danh sách kèm theo tại đây: Thong-bao-ket-qua-trung-tuyen-vien-chuc-Trung-tam-3.2021(29.03.2021_13h18p29)_signed.pdf

.NSEZ