Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
CÔNG ĐIỆN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thứ Năm - 27/05/2021 09:37 SA
Ngày 26/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả một số nội dung sau:
1. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân, tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 20/5/2021; Thông báo số 141/TB-UBND ngày 21/5/2021; Công văn số 1971/CV-BCĐ ngày 23/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bối 2 cảnh đã có ca bệnh trong cộng đồng tại địa phương. Thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, triệt để và linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân, đến hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội. 
...
Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện này./.
Xem toàn văn nội dung công điện tại đây: CD14.pdf
Hải Anh. NSEZ