Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 184/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước
Thứ Hai - 16/08/2021 03:44 CH
Ngày 12/8/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021- 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:
1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, hành vi tiêu dùng của cộng đồng đối với hàng Việt Nam.
2. Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại.
3. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa, doanh nghiệp của tỉnh.
4. Kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền người tiêu dùng.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.
2. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách để thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch của các đơn vị chủ trì.
3. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch: Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả về Sở Công Thương (trước ngày 05/01 hằng năm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương. 4. Đề nghị Ủy ban MTQT tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: DT-VBDTPT225798020-6-20211624278100732chiennv21.06.2021_19h27p12_tuandm_21-06-2021-19-33-03_signed.pdf

Hải Anh. NSEZ