Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn
Thứ Sáu - 02/03/2018 02:30 CH
Chi tiết thông báo xem tại đây Thongbao.pdf
.NSEZ