Thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2019
Thứ Tư - 28/08/2019 01:45 CH
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa năm 2019 là 06, trong đó Văn phòng: 01 chỉ tiêu, quản lý TNMT: 01 chỉ tiêu, Kế hoạch Tổng hợp: 01 chỉ tiêu; Xây dựng: 01 chỉ tiêu, Quy hoạch: 01 chỉ tiêu; quản lý đầu tư: 01 chỉ tiêu.
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 và Chỉ tiêu vị trí việc làm: Scan_0538.pdf
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Scan_0539.pdf
Hải Anh-VP