Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

(NSEZ) - Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn Số: 296 /BQLKKTNS&KCN-DNLĐ ngày 29/01/2021 về việc triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.
Chi tiết
Ngày 11/12/2020, Hội đồng thi tuyển Viên chức Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa ban hành thông báo Số: 3566/TB-HĐTDVC về thông báo triệu tập thí sinh tham dự phòng vấn vòng 2
Chi tiết
Ngày 20/3/2020, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN ban hành Văn bản số 590/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh
Chi tiết
Ngày 10/3/2020, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đã ban hành văn bản số 471/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về việc triển khai văn bản 991/BYT-DP ngày 29/02/2020 của Bộ Y tế, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid-19
Chi tiết
Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19
Chi tiết
Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN
Chi tiết
Ngày 18/02/2020 Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN có văn bản số 288/BQLKKTNS&KCN -DNLĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Để chủ động phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai một số văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa đến các Doanh nghiệp, nhà thầu hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Chi tiết
Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong Lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa
Chi tiết
[Trang trước]  [Trang sau]